Klub Integracji Społecznej

aktywizacja społeczna i zawodowa
Cel projektu: zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej 25 osób w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

usługi dla osób z niepełnosprawnością

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Klub Aktywnego Seniora

W ramach Projektu uruchomiony i prowadzony jest klub seniora. Klub funkcjonuje około 2 razy w tygodniu. Łącznie w ramach Klubu odbędzie się 152 godzin zajęć grupowych, 53 godzin wsparcia indywidualnego, 6 wyjść poza Klub i 1 spotkanie integracyjne.

Zapewnione są następujące usługi:
•       integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej, 
•       aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień,
•       tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich itp.
•       możliwość skorzystania z wieloaspektowego wsparcia: edukacyjnego, integracyjnego, profilaktycznego i artystyczno-kulturalnego.

Wsparcie te prowadzi do podniesienia aktywności społecznej seniorów.

Biuro projektu jest otwarte w poniedziałki i środy od 16.00 do 18.00 w biurze Fundacji Inicjatyw Społecznych Źródło w plebanii Kościoła Pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu.