Razem możemy więcej


„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - pierwsza edycja programu aktywizującego dla cudzoziemców na lata 2022-2023” 
Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- pierwsza edycja programu aktywizującego dla cudzoziemców na lata 2022-2023” realizowany będzie w okresie od 1.08.2022 roku do 30.11.2023 roku.
Źródłem jego finansowania są środki Rezerwy Funduszu Pracy.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, wymagających wsparcia w zakresie integracji na rynku pracy poprzez aktywizację i rozwój przedsiębiorczości oraz integracji w społeczeństwie poprzez indywidualny rozwój oraz wzmocnienie w głównych obszarach życia społecznego.

Grupa docelowa projektu to cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce wymagający wsparcia w obszarze integracji i aktywności społecznej, w tym 100% będących obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Warunkiem dostępu cudzoziemca do udziału w projekcie jest legalność pobytu w Polsce tj. rejestracja przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej lub nadany w organie gminy numer PESEL. 

Kwota dofinasowania: 800 560,00 zł.
© 2022 Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło