Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzież


Projekt pilotażowy dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy, na podstawie ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych- punkty doradztwa dla młodzieży” przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Lider- Realizator projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Partnerzy:
Fundacja Inicjatyw Społecznych „Źródło”
PAROL KONCEPT Rafał Parol

Okres realizacji projektu:
1 sierpnia 2023 r. – 31 grudzień 2024 r.

Uczestnicy projektu:
Bezrobotni i poszukujący pracy do 30 roku życia zamieszkali na terenie powiatu grudziądzkiego oraz Grudziądza. Ponadto uczestnikami projektu będą także osoby niezarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy w zakresie komponentu dotyczącego dotarcia z informacją o możliwościach skorzystania z form aktywizacji określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zakres projektu:
Projekt pilotażowy przetestuje możliwość wypracowania nowych metod wspierania osób bezrobotnych i poszukujących pracy do 30 r. ż., na zasadzie kompleksowego wsparcia, integrującego wybrane usługi publiczne, w celu stworzenia rozwiązań systemowych, których podstawą będą zorganizowane punkty doradztwa - 1 stacjonarny oraz 6 mobilnych w zakresie aktywizacji zawodowej i poradnictwa zawodowego, informacji o możliwych formach pomocy społecznej, doradztwa psychologicznego, w zakresie edukacji, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, możliwości mieszkaniowych oraz doradztwa prawnego i ekonomiczno-finansowego.

Przewidziane w projekcie formy wsparcia:
- poradnictwo zawodowe,
- informacja w zakresie możliwych form pomocy społecznej, 
- doradztwo psychologiczne, 
- doradztwo w zakresie edukacji, 
- doradztwo w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 
- doradztwo w zakresie kwestii mieszkaniowych,
- doradztwo prawne,
- doradztwo ekonomiczno-finansowe,
- pośrednictwo pracy,
- staże realizowane w systemie part-time (praca w niepełnym wymiarze czasu),
- bony wspierające.

Szczegółowe informacje na temat projektu:
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
ul. Parkowa 22
86-300 Grudziądz
pokój nr 303
telefon 56 64 38 421
e-mail: togr@praca.gov.pl

Wartość dofinansowania:
2 188 112,00 zł

Całkowita wartość:
2 188 112,00 zł
© 2022 Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło