Nabór do projektu „Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu”

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza rozpoczęcie naboru do projektu „Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu”. Nabór trwać będzie w okresie od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34 a, pokój 217 w godz. od 7.30 do 14.30. 12.02.2020

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi pn. „Aktywizacja społeczna w ramach KIS – Trening kompetencji społecznych”. Termin składania ofert 12.02.2020 r do 26.02.2020 r.

Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

Działanie: RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne

Poddziałanie: RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Realizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Źródło”

Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu i Gmina – Miasto Grudziądz

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu: zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej 25 osób w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Grupa docelowa: 25 osób korzystających z pomocy MOPR zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie miasta Grudziądza, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej.

Fundacja Źródło

Główne zadania:

 • Utworzenie KIS i aktywizacja społeczna;
 • Aktywizacja społeczna w ramach KIS – Trening kompetencji społecznych;
 • Aktywizacja zawodowa w ramach KIS – Szkolenia zawodowe/kursy, Staże, zatrudnienie subsydiowane.

Oferowane wsparcie:

 • identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego Uczestnika projektu;
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego;
 • zawarcie kontraktu socjalnego z Uczestnikiem projektu;
 • poradnictwo zawodowe;
 • wyznaczenie ścieżki reintegracji;
 • zajęcia grupowe w ramach Treningu Kompetencji Społecznych;
 • szkolenia zawodowe/kursy;
 • staże zawodowe;
 • zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego;
 • wsparcie specjalistów: doradcy zawodowego, radcy prawnego, psychologa, pracownika socjalnego.

Rezultaty po zakończeniu udziału w projekcie:

 • Wskaźnik efektywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami – 34%;
 • Wskaźnik efektywności społecznej dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%;
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 12%;
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 12%.

Miejsce rekrutacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu

 • ul. Waryńskiego 34a, 86-300 Grudziądz , nr pokoju 217
 • czynny : od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:00
 • tel:56 69 68 766
 • efs@mopr.grudziadz.pl

Biuro projektu

 • Grudziądz, ul. Wyspiańskiego 1-3 (Parafia św. Maksymiliana Kolbe)
 • czynny : od poniedziałku do piątku 9:00 – 13:00
 • tel:500 329 972
 • kisgrudziadz@wp.pl

Wartość projektu wynosi: 497 548,86 zł, w tym wartość dofinansowania: 422 916,36 zł.
Data aktualizacji danych: 10.01.2020 roku.

© 2022 Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło