Nabór do projektu „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Grudziądza"

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza rozpoczęcie naboru do projektu „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Grudziądza”. Nabór trwać będzie w okresie od 02.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w biurze Fundacji Inicjatyw Społecznych Źródło, ul. Wyspiańskiego 1-3 w godz. od 8.00 do 16.00 lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34 a, w godz. od 7.30 do 14.30.

Data aktualizacji danych: 02.01.2021 r.

Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

Działanie: RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Realizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło

Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu i Gmina – Miasto Grudziądz

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.07.2022 r.

Cel projektu: poprawa sytuacji życiowej 43 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu miasta Grudziądz poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania do 31.07.2022 r.

Grupa docelowa: projekt adresowany jest do 43 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta Grudziądz. Program zakłada, że będą to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu , które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawności wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Główne zadania i oferowane wsparcie:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. dostarczanie posiłków i produktów żywnościowych oraz pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie;, utrzymywanie porządku i czystości w gospodarstwie domowym, dokonywanie niezbędnych zakupów;
 • opieka higieniczna;
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza (czynności wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej);
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną);

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi – 43;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej – 43;
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 9;
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu– 9;

Wartość projektu wynosi: 1 022 593,75 zł, w tym wartość dofinansowania: 920 334,37 zł.
Data aktualizacji danych: 02.01.2021 r.

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło

 • ul. Wyspiańskiego 1-3, 86-300 Grudziądz
 • 500 329 972
 • NIP: 876 248 19 01
 • REGON: 381448998
© 2022 Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło