Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu

Nabór do projektu „Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu” 

Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu ogłasza rozpoczęcie  naboru do projektu „Klub Integracji Społecznej w Grudziądzu”. Nabór trwać będzie w okresie od 13.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34 a, pokój 217 w godz. od 7.30 do 14.30.
12.02.2020
Do pobrania
formularz rekrutacyjny
regulamin rekrutacji
oświadczenie uczestnika
Załączniki
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - Formularz 
Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego na przeprowadzenie usługi  pn. „Aktywizacja społeczna w ramach KIS – Trening kompetencji społecznych”.  Termin składania ofert 12.02.2020 r do 26.02.2020 r.
Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie: RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne
Poddziałanie: RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Realizator: Fundacja Inicjatyw Społecznych „Źródło”
Partnerzy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu i Gmina – Miasto Grudziądz
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
Cel projektu: zwiększenie poziomu integracji społecznej i zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej 25 osób w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
Grupa docelowa: 25 osób korzystających z pomocy MOPR  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  na terenie miasta Grudziądza, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej.  
Fundacja Źródło
Główne zadania:
 • Utworzenie KIS i aktywizacja społeczna; 
 • Aktywizacja społeczna w ramach KIS – Trening kompetencji społecznych;
 • Aktywizacja zawodowa w ramach KIS – Szkolenia zawodowe/kursy, Staże, zatrudnienie subsydiowane.
Oferowane wsparcie:
 • identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego Uczestnika projektu;
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego; 
 • zawarcie kontraktu socjalnego z Uczestnikiem projektu;
 • poradnictwo zawodowe;
 • wyznaczenie ścieżki reintegracji;
 • zajęcia grupowe w ramach Treningu Kompetencji Społecznych;
 • szkolenia zawodowe/kursy;
 • staże zawodowe;
 • zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego;
 • wsparcie specjalistów: doradcy zawodowego, radcy prawnego, psychologa, pracownika socjalnego.
Rezultaty po zakończeniu udziału w projekcie:
 • Wskaźnik efektywności społecznej dla osób z niepełnosprawnościami – 34%;
 • Wskaźnik efektywności społecznej dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%;
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 12%;
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 12%.
Miejsce rekrutacji:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu
Biuro projektu:
Wartość projektu wynosi: 497 548,86 zł, w tym wartość dofinansowania : 422 916,36 zł.
Data aktualizacji danych: 10.01.2020 roku.