Fundacja Źródło
Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania
„Grudziądzki Spichlerz”
UM_SE.433.1.233.2017
Projekt adresowany jest do 18 osób w wieku od 60 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Grudziądza, które nie brały udziału w innym projekcie dofinansowanym w ramach projektu grantowego
„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki Spichlerz”.     W programie klubu przewidziano następujące rodzaje wsparcia dla uczestników:
– szkolenia/warsztaty z psychologami, terapeutami i innymi specjalistami z dziedziny aktywizacji społecznej, rodzaj zajęć dobrany będzie zgodnie z potrzebami uczestników (przewiduje się np. moduły dotyczące radzenia sobie z emocjami, niepełnosprawnością, a w ramach zajęć terapeutycznych elementy terapii manualnej, muzykoterapii, informatyki,
– zajęcia artystyczne – malowanie, śpiew itp. 
– zajęcia sportowe/rekreacyjne/relaksacyjne np. gimnastyka; elementy jogi, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, gry zespołowe i in.
– warsztaty z dietetykiem 
seniorzy
seniorzy2
Uczestnicy będą mogli korzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego (radzenie sobie ze stresem, trudną sytuacją w domu,
budowanie pewności siebie, wiary we własne siły, walka z nałogami) .
W ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie, które pozwoli włączyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców oraz włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem spotkania będzie zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu, animację i integrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców.