Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania
Tytuł projektu: Aktywni społecznie i zawodowo mieszkańcy z obszaru LGD Grudziądz

Fundacja Inicjatyw Społecznych ŹRÓDŁO w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023r. prowadzi projekt pod tytułem „Aktywni społecznie i zawodowo mieszkańcy z obszaru LGD Grudziądz”.

Celem projektu jest zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej 45 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepracujących, zamieszkujących na terenie LSR w Grudziądzu dzięki udziałowi w zindywidualizowanym programie aktywizacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej.

Zadania które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

- Aktywizacja społeczna

- Aktywizacja zawodowa

Osoby zamieszkujące obszar LSR są narażone na marginalizację i wykluczenie społeczne, charakteryzuje je brak motywacji do poprawy sytuacji życiowej, problemy socjalne, niska zdolność do poprawy życia codziennego oraz często niewystarczające do zaspokojenia potrzeb zasoby materialne.

Działania przewidziane w projekcie pozwolą na rozwijanie kompetencji społecznych m.in. aktywne uczestnictwo w kulturze oraz kompetencji zawodowych. Po odebraniu wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą gotowe do zmniejszenia dystansu do zatrudnienia i udziału w instrumentach aktywizacji, dzięki którym będą mieć szansę uzupełnienia kompetencji / kwalifikacji a następnie wejścia na rynek pracy.
© 2022 Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło